Search

Main Dishes

Potato omelet

Potato omelet

Serves : 5, Level:

Pesto With Potato Salad

Pesto With Potato Salad

Serves : 6, Level:

Tuna Spaghetti

Tuna Spaghetti

Serves : 6, Level:

Beef Bchamel

Beef Bchamel

Serves : 8, Level:

Quesadilla With Arabic Bread

Quesadilla With Arabic Bread

Serves : 5, Level:

Ravioli Pasta

Ravioli Pasta

Serves : 7, Level:

Shrimp Muflag

Shrimp Muflag

Serves : 0, Level:

Chicken Quinoa

Chicken Quinoa

Serves : 6, Level:

Chicken Fajitas

Chicken Fajitas

Serves : 4, Level:

Chili Sauce Chicken

Chili Sauce Chicken

Serves : 6, Level:

Lasagna Rolls

Lasagna Rolls

Serves : 8, Level:

Pakistani Chickpeas

Pakistani Chickpeas

Serves : 6, Level:

Pesto Falafel Fatteh

Pesto Falafel Fatteh

Serves : 6, Level:

Pineapple Teriyaki Chicken

Pineapple Teriyaki Chicken

Serves : 7, Level:

Alfredo Pasta

Alfredo Pasta

Serves : 8, Level:

Bukhari Rice

Bukhari Rice

Serves : 8, Level:

Potato and Cauliflower Curry

Potato and Cauliflower Curry

Serves : 6, Level:

Eggplant Rolls

Eggplant Rolls

Serves : 8, Level:

Rice with Dill and Green Beans

Rice with Dill and Green Beans

Serves : 6, Level:

Cherry Kebab

Cherry Kebab

Serves : 6, Level: